Prihláška
Pridal admin dňa September 24 2013 14:30:58
Školská jedáleň Sídlisko Lúčna, Námestie Jána Pavla II. 827/26, Vranov nad Topľou
Zápisný lístok do zariadenia školského stravovania
Záväzne prihlasujem svoje dieťa na stravovanie do školskej jedálne
Zariadenie školského stravovanie pri Základnej škole Lúčna vo Vranove nad Topľou v školskom roku 2013/2014 odo dňa:......................................................
Meno a priezvisko dieťaťa/žiaka:..............................................................................................
Adresa trvalého pobytu dieťaťa/žiaka:....................................................................................
Rodné číslo dieťaťa/žiaka:.........................................................................................................
Trieda:............................ Meno triedneho učiteľa:..............................................................

Otec meno a priezvisko:.............................................................. Tel. číslo:..............................
Matka meno a priezvisko:........................................................... Tel. číslo:..............................
Číslo účtu na vrátenie vzniknutého preplatku:........................................................................

Prehlasujem vyššie uvedené údaje o stravníkovi za správne a prípadné zmeny ohlásim na 057/44213 64, 0918 670 566, jedalen@sjlucnavt.sk
Ak je stravník v hmotnej núdzi v prípade jeho neprítomnosti je jeho povinnosťou vyhlásiť sa v daný deň z obeda. V opačnom prípade bude platiť plnú čiastku obeda. Podpis rodiča:.......................................Vo Vranove nad Topľou dňa: Podpis rodiča:......................................